ขอเชิญนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

"พี่ติวน้อง" เฟส 3 วิชาแคลคูลัสมูลฐาน (252111)

โดยอาจารย์สุชาติ แย้มเม่นและคณะ


กลุ่มที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น จำนวน 40 ท่าน ระหว่างวันที่ 22,24,27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแสงเทียน ชั้น 1 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มที่ 2

สุนิตา วงศ์ศีลธรรม (พี่บีม) จำนวน 30 ท่าน ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม IRA อาคารเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนการสอน

บันทึกโครงการพี่ติวน้องเฟส 2 วันที่ 19, 21-22 กันยายน 2560

บทที่ หัวข้อ วีดีโอ

บทที่ 1

ลิมิตและความต่อเนื่อง
ลิมิตของฟังก์ชัน
ลิมิตด้านเดียว
ลิมิตที่อนันต์และลิมิตค่าอนันต์
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

บทที่ 2

อนุพันธ์
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
กฎลูกโซ่
การหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อนุพันธ์อันดับสูง
อนุพันธ์โดยปริยาย
ผลต่างเชิงอนุพันธ์
ทฤษฎีบทของรอลและทฤษฎีบทค่ามัชฌิม

บทที่ 3

การประยุกต์อนุพันธ์
ปัญหาอัตราสัมพัทธ์
การหาค่าสุดขีดของฟังก์ชัน
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสุดขีด
การเขียนการฟโดยใช้อนุพันธ์

บันทึกโครงการพี่ติวน้องเฟส 3 วันที่ 22, 24, 27 พฤศจิกายน 2560

บทที่ หัวข้อ วีดีโอ

บทที่ 4

ปริพันธ์
ปฏิยานุพันธ์ และ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตต
การหาปริพันธ์โดยการเปลี่ยนตัวแปร
ปริพันธ์จำกัดเขต
ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส

บทที่ 5

เทคนิคการหาปริพันธ์
การหาปริพันธ์โดยวิธีแยกส่วน
การหาปริพันธ์ของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติที่มีรูปแบบแน่นอน
การหาปริพันธ์โดยการแทนด้วยฟังชันตรีโกณมิติ
การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย

บทที่ 6

การประยุกต์ของปริพันธ์
พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง
ปริมาตรของตันที่เกิดจากการหมุน
ความยาวของส่วนโค้ง

บทที่ 7

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกกันได้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกกันได้

publish 29/11/2017