ขอเชิญนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

"พี่ติวน้อง" เฟส 2 วิชาแคลคูลัสมูลฐาน (252111)


เริ่มติววันที่ 19, 21-22 กันยายน 2560 เวลา 17.00 เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุดโดยอาจารย์สุชาติ แย้มเม่นและคณะ

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "พี่ติวน้อง" เฟส 2 วิชาแคลคูลัสมูลฐาน (252111)

ลงทะเบียนได้ที่

ลงทะเบียนพี่เลี้ยง

ขอเชิญนิสิตชั้นปี 2 ขึ้นไป ผู้ซึ่งได้เรียนวิชา Calculus 2 (รหัสวิชา 252183) มาแล้วและได้ระดับคะแนนวิชานี้เกรด B+ หรือเกรด A ขอเชิญเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงในโครงการ "พี่ติวน้อง" เฟส 2

ลงทะเบียนได้ที่

สถานที่

ชั้น 3 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด

แผนการสอน

บทที่ หัวข้อ วัน-เวลา แบบประเมินโครงการ

บทที่ 1

ลิมิตและความต่อเนื่อง
ลิมิตของฟังก์ชัน
ลิมิตด้านเดียว
ลิมิตที่อนันต์และลิมิตค่าอนันต์
ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
19 กันยายน 2560
17.00 น. เป็นต้นไป
ตอบแบบประเมิน

บทที่ 2

อนุพันธ์
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
กฎลูกโซ่
การหาอนุพันธ์โดยลอการิทึม
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติและอินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
อนุพันธ์อันดับสูง
อนุพันธ์โดยปริยาย
ผลต่างเชิงอนุพันธ์
ทฤษฎีบทของรอลและทฤษฎีบทค่ามัชฌิม
21 กันยายน 2560
17.00 น. เป็นต้นไป
ตอบแบบประเมิน

บทที่ 3

การประยุกต์อนุพันธ์
ปัญหาอัตราสัมพัทธ์
การหาค่าสุดขีดของฟังก์ชัน
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าสุดขีด
การเขียนการฟโดยใช้อนุพันธ์
22 กันยายน 2560
17.00 น. เป็นต้นไป
ตอบแบบประเมิน

Youtube Playlist

วิชา แคลคูลัสมูลฐาน (252111)

โดยอาจารย์สุชาติ แย้มเม่นและคณะ
วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 17.00 - 19.00น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน ชั้น 1 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชา แคลคูลัสมูลฐาน (252111)

โดยอาจารย์สุชาติ แย้มเม่นและคณะ
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 17.00 - 19.00น. ณ ชั้น 3 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชา แคลคูลัสมูลฐาน (252111)

โดยอาจารย์สุชาติ แย้มเม่นและคณะ
วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 17.00 - 19.00น. ณ ชั้น 3 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

publish 14/08/2017