ขอเชิญนิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

"พี่ติวน้อง" เฟส 1 วิชา Calculus2 (252183)


ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น. (เริ่มติวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป) ห้องฉายภาพยนตร์ สำนักหอสมุด โดยอาจารย์สุชาติ แย้มเม่นและคณะ ถ้านิสิตคนใดสนใจเข้าร่วมโครงการ "พี่ติวน้อง" เฟส 1 โปรดลงทะเบียนได้ที่ URL: https://goo.gl/iv1M9y